Pagar Badan

MANTRA SARESMI

Kang bisa gawe sub brastaning mungsuh, puwara bisa gawe lam-laming ati.
Mantra iki enggone ngetjakake sadjroning sang guwa-widjaja ka¬pusti.
„Ae rachmu, ae rachku, ae rasamu, ae rasaku, rasamu kalah kaya rasaku," (bandjur njerota napase mungsuh adu irung).

MANTRA YEN AREP SARESMI KARO GARWA, DAYANE YEN PEPUTRA DADI MULYA

Mateka mantra :
,,Banju-suktji pitung prakara, sadurunge tumetes, manggon aneng dangkeling rikinaningsun, nuli ingsun tetesake saka putjuking bradja, manggon ana tjupu kang ana tengah dadi rasa mulya, tumibaa manusa kang mulya".
(Lakune : atine kudu ening, mandeng netrane kiwa kang garwa)

MANTRA LAKUNE WONG AREP RIJALAT

Jen arep rijalat, duwe prelu apa bae, supaja katekan apa kanc, dikarepake , mangkono uga jen kaprawiran supaja bisa ru'jah, kudu nganggo disranani disik, sarana mau saupama Wong manah, minang¬a gandewane, iki mantrane
“Ana rasa mangan tjahja, ana tjahja mangan rasa, rasa rasaning Allah, tjahja tjahjaning Allah, manusa sadarma nglakoni pakoning Allah."
(Lakune mutih pitung dina pitung bengi, pati geni sadina sawengi, sarampunge bandjur slametan sakuwasane).

WEWARAH SEMADI

Ngempakake mel utawa mantra iku, lakune kaja dene semadi, mungguh lakune semadi mau : eneng lan ening, ing kono bandjur ana, tegese : apa kang kinarepake ana, apa kang sinedya teka, dene bisane tumeka apa kang disedyakake mau, kudu madep sarta jen ngemelake mantra ora kliru, tetep terus sadjroning atine, bisane kaja mangkono mau, jen ora mangro tingal ; pinangkane saka eneng-ening kasebut duwur.

KATERANGAN SAWATAWIS

1.PATI GENI. tegesipun boten mirsa latu, sarta boten daliar lan boten ngundjuk.
2.PUWASA, boten dahar sarta boten ngundjuk kadjawi manawi luwe sanget, sarta ngelak.
3.NGLOWONG, kenging mirsa padanging hawa, nanging boten kenging dahar sarta boten kenging ngundjuk.
4.NGEBLENG, boten kenging mirsa padanging hawa, saha boten kenging dahar sarta boten kenging ngundjuk.
5.MENDEM, boten kenging dahar lan ngundjuk sarta kedah mang¬gen ing nglebet siti sarana dipun luwangi.
6.MUTIH,  ingkang kadahar namung sekul petak lan pangundjuk¬anipun toja tawa.

PURWAKA

Nalika djaman pandjenengane para wali saraseban nglaras bab anane kaprawiran sarta djaja-kawidjajan, kaprawiran mau kadadean saka telung prakara, jaiku
a.Mel utawa mantra
b.Laku ;
c.Patrap.

AJI PATAH TULANG ( SANGKAL PUTUNG )

bismillaahirrohmaanirroohim..
kun fayakun tuntum balung podo balung..
tuntum otot podo otot…
tuntum daging podo daging..
tuntum bayu podo bayu..tuntum sumsum podo sum-sum..
tum tinuntum ketiban iduku putih
sambung kersane Allah…
panas mawah mawah..
ketiban iduku putih adem asrep saking kersane allah
laailahaillallaah muhammad rosulullah..
cipto mati ,roso mati, roso ( ilang 3x tarik nafas)
lebur kang ajur laailaha illallah
sing sopo ganggu jahil karo aku..
hiyo iku satrune ALLAH ( hu allah 3x tarik nafas)