Pagar Badan

MANTRA RUMEKSA BALE OMAH

Supaja ora klebonan durdjana sapanunggalane. Lakune melek sadina sawengi.
,,Panjang prajangan, kang rumeksa erep kene, gede tjilik, nom tuwa, sadjroning wangon, sadjabaning wangon, ingsun ndjaluk tulung, sira kabeh pada rumeksaa ana ing omahku, manawa ana kang sume¬dya pada sira balekna."
(Iki kena ndjaluk sakarepe, upama ndjaluk supaja durdjanane bi¬ngung, utawa ora bisa lunga). Lakune melek sadina sawengi.

MANTRA RAPAL ADAM

Kanggo jen nglakoni dadi utusane Parentah menjang saparan-paran.
„Awang-awang, uwung-uwung, saga sing ana, sibapa karo si¬bijung, sibapa nibakake nur putih, tiba swarganing sibijung dadi sesasi maningkem, rong sasi abang biro, telung sasi juwani, patang sasi juwana, limang sasi kang mustafa, nem sasi pati rahsa, pitung sasi rupa sadulurku tuwa, sangang sasi Allah Muchammad-Rasul, Allahu akbar.",

MANTRA AJI BANDUNG BANDAWASA ( KAROSAN )

Lakune nglowong ana ing banju 3 dina 3 bengi. Iki mantrane :
,, Bismillahirrahmanirrahim sun matek adjiku si-Bandung-banda¬wasa, pakuning wesi, tutur djati, padu pana, aku lana, kulitku tem¬baga, ototku kawat, balungku wesi, dengkulku paron, rup-sirup tan¬ana tumama, dagingku kawat pada samengko, ja aku Bandung-ban¬dawasa."

MANTRA SEPI ANGIN

Lakune mung man gan kuluban tok 7 dina, sawise pati geni sadina sawengi (sepi angin).
,, Bismillahirrahmanirrahim sun matek adjiku barat, sun gawe nglumpati wijat, amba arun, nanging tan krasa si djali, ja aku tetese bapa roch'ilafi, ja rachman, ja rachim."