Pagar Badan

MANTRA RAPAL ADAM

Kanggo jen nglakoni dadi utusane Parentah menjang saparan-paran.
„Awang-awang, uwung-uwung, saga sing ana, sibapa karo si¬bijung, sibapa nibakake nur putih, tiba swarganing sibijung dadi sesasi maningkem, rong sasi abang biro, telung sasi juwani, patang sasi juwana, limang sasi kang mustafa, nem sasi pati rahsa, pitung sasi rupa sadulurku tuwa, sangang sasi Allah Muchammad-Rasul, Allahu akbar.",

MANTRA AJI BANDUNG BANDAWASA ( KAROSAN )

Lakune nglowong ana ing banju 3 dina 3 bengi. Iki mantrane :
,, Bismillahirrahmanirrahim sun matek adjiku si-Bandung-banda¬wasa, pakuning wesi, tutur djati, padu pana, aku lana, kulitku tem¬baga, ototku kawat, balungku wesi, dengkulku paron, rup-sirup tan¬ana tumama, dagingku kawat pada samengko, ja aku Bandung-ban¬dawasa."

MANTRA SEPI ANGIN

Lakune mung man gan kuluban tok 7 dina, sawise pati geni sadina sawengi (sepi angin).
,, Bismillahirrahmanirrahim sun matek adjiku barat, sun gawe nglumpati wijat, amba arun, nanging tan krasa si djali, ja aku tetese bapa roch'ilafi, ja rachman, ja rachim."

MANTRA SARESMI

Kang bisa gawe sub brastaning mungsuh, puwara bisa gawe lam-laming ati.
Mantra iki enggone ngetjakake sadjroning sang guwa-widjaja ka¬pusti.
„Ae rachmu, ae rachku, ae rasamu, ae rasaku, rasamu kalah kaya rasaku," (bandjur njerota napase mungsuh adu irung).

MANTRA YEN AREP SARESMI KARO GARWA, DAYANE YEN PEPUTRA DADI MULYA

Mateka mantra :
,,Banju-suktji pitung prakara, sadurunge tumetes, manggon aneng dangkeling rikinaningsun, nuli ingsun tetesake saka putjuking bradja, manggon ana tjupu kang ana tengah dadi rasa mulya, tumibaa manusa kang mulya".
(Lakune : atine kudu ening, mandeng netrane kiwa kang garwa)

MANTRA LAKUNE WONG AREP RIJALAT

Jen arep rijalat, duwe prelu apa bae, supaja katekan apa kanc, dikarepake , mangkono uga jen kaprawiran supaja bisa ru'jah, kudu nganggo disranani disik, sarana mau saupama Wong manah, minang¬a gandewane, iki mantrane
“Ana rasa mangan tjahja, ana tjahja mangan rasa, rasa rasaning Allah, tjahja tjahjaning Allah, manusa sadarma nglakoni pakoning Allah."
(Lakune mutih pitung dina pitung bengi, pati geni sadina sawengi, sarampunge bandjur slametan sakuwasane).