Pagar Badan

MANTRA RUMEKSA BALE OMAH

Supaja ora klebonan durdjana sapanunggalane. Lakune melek sadina sawengi.
,,Panjang prajangan, kang rumeksa erep kene, gede tjilik, nom tuwa, sadjroning wangon, sadjabaning wangon, ingsun ndjaluk tulung, sira kabeh pada rumeksaa ana ing omahku, manawa ana kang sume¬dya pada sira balekna."
(Iki kena ndjaluk sakarepe, upama ndjaluk supaja durdjanane bi¬ngung, utawa ora bisa lunga). Lakune melek sadina sawengi.

MANTRA RAPAL ADAM

Kanggo jen nglakoni dadi utusane Parentah menjang saparan-paran.
„Awang-awang, uwung-uwung, saga sing ana, sibapa karo si¬bijung, sibapa nibakake nur putih, tiba swarganing sibijung dadi sesasi maningkem, rong sasi abang biro, telung sasi juwani, patang sasi juwana, limang sasi kang mustafa, nem sasi pati rahsa, pitung sasi rupa sadulurku tuwa, sangang sasi Allah Muchammad-Rasul, Allahu akbar.",